Titel
Start Activiteiten DHR-Bulletins Links
Welkom

Nieuws

Doelstelling

Diaconaal werker

Bestuur

Financiƫn

Contact

Laatste Nieuws


Besluit om het Diaconaal Havenproject Rotterdam te beëindigen
Het DHR-bestuur heeft zich in de afgelopen twee jaar meerdere malen gebogen over de vraag of de stichting DHR, na de pensionering van de diaconaal werker moet worden gecontinueerd. In een brief aan alle ondersteunende diaconieën en sponsoren geeft het bestuur een toelichting op het besluit om het werk van de stichting af te bouwen en af te wikkelen en daarna in de loop van 2020 op te heffen. Aan dit ingrijpende besluit is langdurig overleg vooraf gegaan, met name met de diaconale stichting Samen 010 (een van de oprichters van DHR) en de stichting Protestantse KoopvaardijWerk Rotterdam (PKWR). Lees verder >> 29.04.20

Nieuw DHR-Bulletin 68 -april 2020
Zoals het bestuur van DHR in haar brief van 22 april 2020 heeft gemeld, heeft diaconaal werker Rijk van Lent besloten om met vervroegd pensioen te gaan. Het bestuur heeft in goed overleg afgesproken om aan zijn afscheid aandacht te besteden op de wijze die Rijk prefereert. Vanwege de beperkende corona-maatregelen heeft die afscheidsreceptie nog niet kunnen plaatsvinden. Berichten daarover volgen later.
Het nieuwe Bulletin is geheel gewijd aan Rijk van Lent. Hij geeft daarin een terugblik op zijn 30 jarige inzet als diaconaal werker in het Rotterdamse Havengebied. Rijk heeft de wereld van de zeevarenden in die drie decennia enorm zien veranderen. Het DHR-bestuur is veel dank verschuldigd aan Rijk vanwege zijn tomeloze inzet voor de belangen van de zeevarenden die in de Rotterdamse haven in nood waren geraakt.
Lees verder >> 29.04.20
  Klik voor vergroting

DHR-Bulletin 67 - september 2019 
Medio september 2019 is  Bulletin nummer 67 verschenen. In dit Bulletin beschrijft Diaconaal werker Rijk van Lent zijn werk onder zieke zeevarenden en zeevarenden met problemen helpen. Het DHR-Bulletin is, zoals gebruikelijk per email danwel per post verzonden naar alle diaconieën van de Protestantse Kerk van Nederland in de provincie Zuid Holland. Lees verder >> Voor oudere DHR-Bulletins, lees verder >>  25.09.19

Een lintje voor de DHR-secretaris
Donderdag 26 april waren DHR-bestuursleden Wout Baas en Adri In 't Veld getuige van de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan de secretaris van DHR. Barendrechts burgemeester Van Belzen speldde Simon Hoek de versierselen op die behoren bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau. Simon zelf ziet het vooral als een blijk van waardering voor het werk dat DHR al zoveel jaren verricht in de Rotterdamse Haven. 29.04.19
  klik voor vergroting

DHR-Bulletin 66 - april 2019 
Enkele malen per jaar wordt verslag gedaan van het werk van de stichting door middel van een Bulletin. Medio april is  Bulletin nummer 66 verschenen. In dit Bulletin wordt melding gemaakt van het feit dat onze diaconaal werker vanwege familie- en persoonlijke omstandigheden het bestuur heeft verzocht om minder te mogen gaan werken. Na een evaluatie van het werk heeft het bestuur besloten aan dit verzoek gehoor te geven en de weektaak te reduceren naar 27 uur. Rijk van Lent kan dan nog steeds zieke zeevarenden bezoeken en zeevarenden met problemen helpen. Maar het bezoek van zeevarenden aan boord van schepen zal daardoor minder worden. Het DHR-Bulletin wordt, zoals gebruikelijk per email danwel per post verzonden naar alle diaconieën van de Protestantse Kerk van Nederland in de provincie Zuid Holland. Lees verder >> Voor oudere DHR-Bulletins, lees verder >>  25.04.19

Jaarrekening 2018 - Begroting 2019
Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 vastgesteld. Zodra de kascontrolecommissie de stukken heeft gecontrolleerd en heeft gerapporteerd, zullen de gegevens worden gepubliceerd.

AVG-2
In het kader van de aanscherping van het privacybeleid van onze website, is de DHR-website sinds heden voorzien van een SSL-certificaat. Dat is herkenbaar aan de URL (de domeinnaam); die begint nu met https:// in plaats van met http://. Voor jou / u als eindgebruiker is het in ieder geval een manier om veilig privacygevoelige gegevens via de browser uit te wisselen. Het inloggen op de DHR-site verandert trouwens niet. Dit is de eerste stap in het kader van het AVG-proof maken van onze website en en van uw en onze privacygegevens. 25.05.18

AVG-1
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht als wet en dient ter borging van ons aller privacygegevens. Dit raakt elke organisatie, dus ook de stichting DHR. Ook de websitebeheerders van deze website, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze site, zijn hier druk doende mee. Wij hebben een (concept) privacyverklaring opgesteld, die binnenkort door het DHR-bestuur wordt vastgesteld en op deze website is gepubliceerd.  Lees verder >>

Een ieder die wil dat zijn/haar informatie/foto van onze website verwijderd dient te worden, kan dat melden via postmaster@diaconaalhavenproject.nl. Daarop zal direct worden gereageerd. Wordt vervolgd. . . . 25.05.18


Naamloze giften
Het is een goede gewoonte dat onze penningmeester een bedankje stuurt voor elke gift / donatie die we ontvangen. Dat levert hem soms nogal eens wat speurwerk op, omdat de afzender soms niet meer informatie bevat dan een gironummer en de mededeling 'gift diaconie'. Wij zijn natuurlijk dankbaar voor elke gift, maar ons verzoek is of u zo vriendelijk wilt zijn om ook de naam van uw gemeente of kerk te vermelden. Wij kunnen dan onze dankbaarheid ook even tonen.

Mutaties doorgeven
Steeds meer diaconiën weten onze webite te vinden, dat merken we door dat we steeds meer wijzigingen van diaconieën door gestuurd krijgen via info@diaconaalhavenproject.nl. Wij hebben een verzoek: wilt u a.u.b. niet alleen de nieuwe gegevens vermelden, maar ook de oude! Mede gezien de vele fusies van Hervormde Gemeenten en Gereformeerde Kerken, is het voor ons belangrijk te weten welk nieuw adres in de plaats komt van welke twee oude adressen. We kunnen daarmee de nodige kosten besparen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Informatiebrochures beschikbaar
Voor diaconieën die een collecte voor het werk van het Diaconaal havenproject Rotterdam willen ondersteunen zijn er gratis informatiebrochres beschikbaar. Een email naar info@diaconaalhavenproject.nl is voldoende. De folders worden thuis bezorgd.


                                                                                   Om de folder te bekijken, klik op de foto >>

  klik voor vergroting